Monday, 3 November 2014

Tịch Phương Bình 席方平 - chú thích


(1) Đông An: tên huyện, nay thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).
(2) tráng chuyết: thật thà nhưng vụng về.
(3) hối chúc: hối lộ, đút lót.
(4) minh: âm phủ.
(5) phác nột: chất phác, thật thà.
(6) thân oan: bày tỏ oan khuất.
(7) lang bái: khốn khổ. 

(8) bảng lược: đánh đập, tra khảo.
(9) chất lí: cật vấn, đối chất.
(10) giới cốc: gông cùm.
(11) thư: giãn, nới ra, hả lòng.
(12) nghịch lữ: quán trọ.
(13) si: đánh đòn, đánh bằng bàn vả. 

(14) vũ bảo: nghi trượng.
(15) 簿 lỗ bộ: nghi trượng.
(16) 西 Tây giang: vua nhà Chu là Nhân Dụ nằm mộng bị người mổ bụng lấy nước sông Tây giang rửa ruột (cf. Tư trị thông giám).

(17) thỉnh quân nhập úng: Xin mời anh vào hũ. Dưới triều hoàng hậu Võ Tắc Thiên , Lai Tuấn Thần và Chu Hưng là hai đại thần. Một hôm, Lai Tuấn Thần hỏi Chu Hưng rằng: "Có người bị tố cáo phạm tội, mà khăng khăng nhất định không chịu thừa nhận, thì phải đối phó cách nào?" Chu Hưng trả lời: "Cách hay nhất là đem hắn bỏ vào trong một cái ang lớn, rồi cho đốt lửa chung quanh. Thế nào người đó cũng phải nhận tội." Về sau có người báo Chu Hưng âm mưu phản nghịch.  Lai Tuấn Thần đến gặp Chu Hưng nói: "Tôi tuân lệnh điều tra, xin mời anh vào hũ." (cf. http://www.epochtimes.com/b5/8/5/22/n2126908.htm)
(18) cẩu kiểm sanh lục nguyệt chi sương: "Kẻ thất phu phẫn oán tháng sáu sương rơi" (cf. Trương Duyệt, Ngục châm). Ý nói hình ngục hà khắc nhiều người ngậm oan, động thấu đến trời, nên tiết trời trái ngược (xem: Liêu Trai Chí Dị toàn tập, Nxb Văn Hóa Thông Tin, Tp HCM 1996, trang 1053).Saturday, 1 November 2014

Tịch Phương Bình


Giới thiệu:
"Tịch (Phương Bình) nghĩ âm ti còn ám muội hơn cả trần gian." Câu viết tố cáo tình trạng tham ô dưới thời quân chủ chuyên chế nhà Mãn Thanh Trung Quốc. Chuyện xưa mà tưởng vẫn đúng trong những chế độ xã hội độc tài ngày nay.平 (I)Tịch Phương Bình (I)

tịch phương bình đông an (1) nhân

phụ danh liêm tính tráng

chuyết (2) nhân dữ trung phú thất

dương tính hữu khích dương tiên tử

sổ niên liêm bệnh thùy nguy

vị nhân viết:「 dương mỗ
使
kim hối chúc (3)  minh (4) sử bảng ngã

。」 nga nhi thân xích thũng

hào toại tử tịch thảm đát

bất thực viết:「 ngã phụ

phác nột (5) kim kiến lăng ư cường

quỷ ngã tương phó địa hạ

đại thân oan (6) khí nhĩ。」 tự

thử bất phục ngôn thì tọa thì

lập trạng loại si cái hồn

li

tịch giác xuất môn mạc

tri sở vãng đãn kiến lộ hữu
便
hành nhân tiện vấn thành ấp

thiểu tuyển nhập thành phụ

thu ngục trung chí ngục môn

diêu kiến phụ ngọa diêm hạ

tự thậm lang bái (7) cử mục kiến
便
tử san nhiên thế lưu tiện

vị:「 ngục lại tất thụ cầu

chúc nhật dạ bảng lược (8) hĩnh

cổ tồi tàn thậm!」 tịch

nộ đại mạ ngục lại:「

phụ như hữu tội tự hữu vương

chương khởi nhữ đẳng tử mị sở

năng thao da!」 toại xuất

trừu bút vi từ trị thành hoàng

tảo nha hảm oan đầu

dương cụ nội ngoại hối thông

thủy xuất chất(9) thành hoàng

sở cáo cứ pha bất trực
忿
tịch tịch phẫn khí sở phục

thân minh hành bách

chí quận quan dịch trạng

cáo chi quận ti trì chi

bán nguyệt thủy đắc chất

quận ti phốc tịch nhưng phê thành

hoàng phúc án tịch chí ấp

bị thụ giới cốc (10) thảm oan bất

năng tự thư (11) thành hoàng khủng

tái tụng khiển dịch áp tống quy

gia dịch chí môn từ khứ

tịch bất khẳng nhập độn phó minh

phủ tố quận ấp chi khốc tham

minh vương lập câu chất đối

nhị quan mật khiển phúc tâm dữ

tịch quan thuyết hứa thiên kim

tịch bất thính quá sổ nhật

nghịch lữ (12) chủ nhân cáo viết

quân phụ khí thậm quan

phủ cầu hòa nhi chấp bất tòng

kim văn ư vương tiền các hữu hàm

tiến khủng sự đãi。」

tịch đạo lộ chi khẩu do

vị thâm tín nga hữu tạo y

nhân hoán nhập thăng đường kiến

minh vương hữu nộ sắc bất dong

trí từ mệnh si nhị thập

tịch lệ thanh vấn:「 tiểu nhân

tội?」 minh vương mạc nhược

bất văn tịch thụ si (13) hảm

viết:「 thụ si duẫn đương

thùy giáo ngã tiền da!」

minh vương ích nộ mệnh trí hỏa

sàng lưỡng quỷ tốt tịch hạ

kiến đông trì hữu thiết sàng

hỏa hạ sàng diện thông xích

quỷ thoát tịch y cúc trí

thượng phản phục nhu nại chi

thống cực cốt nhục tiêu hắc

khổ bất đắc tử ước nhất

thì hứa quỷ viết:「 khả

。」 toại phù khởi xúc
使
sử hạ sàng trước y do hạnh

bả nhi năng hành phục chí đường

thượng minh vương vấn:「 cảm

tái tụng hồ?」 tịch viết

đại oan vị thân thốn tâm

bất tử nhược ngôn bất tụng

thị khi vương tất tụng

hựu vấn:「 tụng từ

?」 tịch viết:「 thân sở

thụ giả giai ngôn chi nhĩ

minh vương hựu nộ mệnh

cứ giải thể nhị quỷ lạp

khứ kiến lập mộc cao bát

cửu xích hứa hữu mộc bản nhị

ngưỡng trí thượng thượng hạ

ngưng huyết hồ phương tương tựu

phược hốt đường thượng đại

tịch mỗ」, nhị quỷ tức phục

áp hồi minh vương hựu vấn

thượng cảm tụng phủ?」 đáp

vân:「 tất tụng!」 minh

vương mệnh tróc khứ tốc giải

hạ quỷ nãi nhị bản giáp

tịch phược mộc thượng cứ phương

hạ giác đính não tiệm tịch

thống bất khả cấm cố diệc nhẫn

nhi bất hào văn quỷ viết

tráng tai thử hán!」 cứ

long long nhiên tầm chí hung hạ

hựu văn nhất quỷ vân:「 thử

nhân đại hiếu cứ lệnh

sảo thiên vật tổn tâm

toại giác cứ phong khúc chiết nhi

hạ thống bội khổ nga

khoảnh bán thân tịch bản

giải lưỡng thân câu phó quỷ

thượng đường đại thanh báo đường

thượng truyền lệnh hợp thân lai

kiến nhị quỷ tức thôi lệnh phục
使
hợp duệ sử hành tịch giác

cứ phùng nhất đạo thống dục phục

liệt bán bộ nhi phấu nhất

quỷ ư yêu gian xuất ti đái nhất

điều thụ chi viết:「 tặng

thử báo nhữ hiếu。」 thụ

nhi thúc chi nhất thân đốn kiện

thù thiểu khổ toại thăng

đường nhi phục minh vương phục vấn

như tiền tịch khủng tái li khốc
便
độc tiện đáp:「 bất tụng

。」 minh vương lập mệnh tống

hoàn dương giới lệ suất xuất bắc

môn chỉ quy đồ phản

thân toại khứ

tịch niệm âm tào chi ám muội

vưu thậm ư dương gian nại

lộ khả đạt đế thính thế truyền

quán khẩu nhị lang vi đế huân thích

thần thông minh chánh trực

tố chi đương hữu linh dị thiết

hỉ lưỡng lệ khứ toại chuyển

thân nam hướng bôn trì gian

hữu nhị nhân truy chí viết

vương nghi nhữ bất quy kim

quả nhiên。」 tốt hồi phục

kiến minh vương thiết ý minh vương

ích nộ họa tất canh thảm

nhi vương thù lệ dong vị

tịch viết:「 nhữ chí thành hiếu

đãn nhữ phụ oan ngã

vi nhược tuyết chi kim

vãng sanh phú quý gia dụng

nhữ minh vi kim tống nhữ

quy dữ thiên kim chi sản

di chi thọ ư nguyện

túc hồ?」 nãi chú tịch trung
使
khảm cự ấn sử thân

thị chi tịch tạ nhi hạ

quỷ dữ câu xuất chí đồ

khu nhi mạ viết:「 gian hoạt
使
tặc tần tần phiên phúc sử

nhân bôn ba dục tử tái phạm

đương tróc nhập đại ma trung

tế tế nghiên chi!」 tịch trương

mục sất viết:「 quỷ tử hồ

vi giả ngã tính nại đao cứ

bất nại thát sở thỉnh phản

kiến vương vương như lệnh ngã tự

quy diệc phục lao tương tống

。」 nãi phản bôn nhị quỷ

cụ ôn ngữ khuyến hồi tịch

cố kiển hoãn hành sổ bộ

triếp khế lộ trắc quỷ hàm nộ

bất cảm phục ngôn
Tịch Phương Bình, người huyện Đông An. Cha tên là Liêm, tính tình ngay thẳng nhưng vụng ăn nói. Ở trong làng Liêm có hiềm khích với một người nhà giàu họ Dương. Họ Dương chết trước. Vì thế, mấy năm sau, khi Liêm bệnh nặng sắp nguy kịch nói với người ta rằng: "Lão Dương nay đang hối lộ dưới âm phủ sai đánh đập tôi đó." Chốc lát, mình mẩy sưng phù bầm tím, kêu gào rồi chết. Tịch đau xót thảm thiết không chịu ăn uống, nói: "Cha ta là người chất phác, nay bị bọn quỷ dữ lấn ép, ta xuống âm ti thay cha xin minh oan." Từ đó, không nói gì nữa cả, khi đứng hoặc ngồi, vẻ như người ngây. Thì ra hồn đã lìa khỏi xác.

Tịch vừa thấy mình ra khỏi cửa, chưa biết đi đâu. Nhưng thấy người đi trên đường, liền hỏi đường đến thành ấp. Một lúc sau, vào thành. Thấy cha mình đã bị giữ ở trong ngục. Tịch đến cửa ngục, thấy cha nằm dưới mái hiên, bộ dạng hết sức khốn khổ. Cha Tịch ngẩng mắt lên, nhìn thấy con từ xa, chảy nước mắt giàn giụa, liền nói: "Bọn ngục lại đều ăn đút lót, ngày đêm đánh đập cha, chân cẳng đùi vế nát bấy cả rồi." Tịch nổi giận lớn tiếng mắng bọn ngục tốt: "Cha ta nếu như có tội, thì đã có pháp luật âm phủ, há để bọn quỷ mị chúng bay tự tiện ngang ngược hay sao!". Rồi lấy bút ra viết đơn kiện. Thì vừa gặp đúng buổi chầu sớm ở sở quan Thành hoàng, liền đưa đơn vào.

Họ Dương sợ, đem hối lộ từ trong lẫn ngoài, rồi mới ra đối chất. Thành hoàng coi rằng đơn tụng không có bằng chứng, không cho Tịch vào chầu. Tịch tức giận không biết lại kêu oan vào đâu, đi thêm một trăm dặm nữa tới quận, đem đơn kiện báo cho quận ti. Lâu cả nửa tháng mới được vào cật vấn. Quận ti ra lệnh đánh đòn Tịch một trận và phê cho Thành hoàng xét xử lại. Tịch tới ấp, thân bị cùm kẹp, không thể tự mình bày tỏ oan khuất. Thành hoàng sợ Tịch lại đưa kiện nữa, sai quân hầu áp giải về nhà. Bọn sai dịch (đưa Tịch) tới cửa rồi bỏ về. Tịch không chịu vào nhà, lẻn trốn về âm phủ, tố cáo quận ti tham ô. Diêm Vương (vua âm phủ) liền cho câu lưu đối chất. Hai quan bí mật sai kẻ tâm phúc đến điều đình với Tịch, hứa cho một ngàn lạng vàng. Tịch không nghe. Được mấy ngày, chủ quán (chỗ Tịch bị giam giữ) bảo: "Ông cứng đầu quá, phủ quan muốn giải hòa mà không chịu nhận. Nghe nói các quan mang thư tới trước Diêm Vương. Tôi e việc không tốt đâu." Tịch cho là lời đồn đãi vô căn cứ nên không tin lắm. Một chốc có người áo đen gọi vào. Lên sảnh đường thấy Diêm Vương có vẻ giận dữ, không cho phép nói gì cả, ra lệnh đánh Tịch hai mươi đòn. Tịch lớn tiếng hỏi: "Tôi có tội gì?" Diêm Vương làm như không nghe thấy. Tịch chịu đòn, la to: "Bị đòn là đáng kiếp! Ai bảo ngươi không có tiền." Diêm Vương càng giận thêm, sai đem đặt lên giường lửa. Hai con quỷ lôi Tịch xuống, thấy thềm bên cạnh có đặt cái giường sắt, bên dưới có lửa đốt, mặt giường đỏ rực. Quỷ lột áo Tịch ra, đặt lên đó, lăn qua lăn lại, dày vò đè ép. Tịch cực kì đau đớn, xương thịt cháy đen, khổ muốn chết mà không được. Khoảng hai giờ sau, một con quỷ nói: "Đủ rồi." Đoạn kéo Tịch khỏi giường, cho mặc áo; may mà còn khập khễnh đi được. Tịch lại đi lên sảnh đường, Diêm Vương hỏi: "Dám kiện nữa thôi?" Tịch nói: "Oan uổng chưa bày giải xong, tấc lòng này chưa chết; nếu bảo không kiện nữa, tức là dối gạt ngài. Vậy sẽ kiện nữa." Diêm Vương lại hỏi: "Kiện điều gì?"  Tịch nói: "Thân này phải chịu đựng những gì, đều nói ra hết." Diêm Vương lại nổi giận, sai đem Tịch ra cưa xẻ thân thể. Hai con quỷ lôi đi, Tịch thấy một cây gỗ dựng đứng, cao chừng tám chín thước, trên có hai tấm gỗ, ở trên ở dưới, máu đọng bê bết. Hai con quỷ sắp sửa trói Tịch vào đó, bỗng nghe trên sảnh đường hô lớn: "Tên Tịch!" Hai con quỷ lại áp giải Tịch trở lại (chỗ cũ). Diêm Vương lại hỏi: "Còn dám kiện tụng nữa thôi?" Tịch đáp: "Vẫn kiện." Diêm Vương ra lệnh tức tốc mang đi. Dưới cây gỗ, hai con quỷ lấy hai tấm gỗ kẹp Tịch lại, buộc lên cây gỗ. Cái cưa vừa hạ xuống, Tịch có cảm giác như óc trên đỉnh đầu từ từ nứt ra, đau đớn không chịu nổi, nhưng vẫn cắn răng không kêu la. Nghe một con quỷ nói: "Tên này cứng cỏi thiệt!" Tiếng cưa soàn soạt xuống tới dưới ngực, lại nghe một con quỷ nói: "Người này chí hiếu vô tội, cưa xiên qua một bên, đừng hại vào tim." Tịch nghe lưỡi cưa quẹo quành xuống dưới, càng đau đớn gấp bội. Một lúc sau, thân đứt làm hai. Khi hai tấm gỗ mở ra, hai nửa mình đổ xuống đất. Hai con quỷ lên sảnh đường cất tiếng thông báo (đã cưa xong). Sảnh đường truyền lệnh ráp hai nửa thân hình lại rồi đem lên xem. Hai con quỷ liền ấn hai phần thân thể dính lại với nhau và lôi đi. Tịch có cảm giác chỗ đường cưa đau muốn xé ra, mỗi nửa bước lại té nhào. Một con quỷ rút từ lưng ra một sợi dây đưa cho Tịch nói: "Tặng anh báo hiếu." Tịch cầm lấy buộc vào lưng, bỗng thấy mình khỏe khoắn, không còn chút đau đớn nào nữa. Rồi lên sảnh đường quỳ xuống. Diêm Vương lại hỏi như lần trước. Tịch khiếp sợ lại bị tra tấn khốc liệt, liền nói: "Không kiện nữa." Diêm Vương tức thì ra lệnh dẫn Tịch đưa về dương gian. Lính canh dẫn Tịch ra cửa phía bắc, chỉ cho đường về, rồi quay trở lại (âm phủ). Tịch nghĩ âm ti còn ám muội hơn cả trần gian, nhưng khốn nỗi không biết đường nào kêu tới Thượng Đế. Tục truyền Nhị Lang ở Quán Khẩu là người có công huân với Thượng Đế, là bậc thần thông minh chính trực, cầu xin chắc được linh ứng. Mừng thấy hai tên lính canh đã đi khỏi rồi, Tịch liền xoay mình đi về hướng nam. Trong lúc đang tất tả chạy, thì có hai người đuổi theo: "Diêm Vương đã ngờ nhà ngươi không chịu về, quả nhiên là thế!" Chúng nó liền dẫn trở về gặp lại Diêm Vương. Tịch thầm nghĩ Diêm Vương sẽ nổi nóng hơn nhiều, tai vạ càng dữ dội thêm nữa. Nhưng Diêm Vương không có vẻ giận chi cả, bảo Tịch rằng: "Ngươi thật chí hiếu. Còn oan khuất của cha ngươi, ta đã rửa sạch như tuyết rồi. Bây giờ đã được đầu thai ở nhà giàu sang, thì ngươi còn kiện cáo âm phủ làm chi. Nay đưa ngươi về, cho ngươi nghìn lạng vàng làm tài sản, tăng thêm tuổi thọ, ngươi bằng lòng chưa?" Rồi ghi vào sổ, đóng con dấu thật to, đưa cho Tịch xem tận mắt. Tịch lạy tạ, lui xuống. Hai con quỷ cùng ra theo, tới ngoài đường, vừa xua đi vừa chửi Tịch: "Thằng giặc gian trá, bao lần tráo trở, làm bọn tao vất vả muốn chết. Mi mà làm như thế nữa, sẽ bắt mi bỏ vào cối xay, nghiền thành bột." Tịch trợn mắt quát lớn: "Đồ quỷ tầm bậy. Tính ta sợ dao cưa, chứ không sợ đánh đập. Cứ về hỏi lại Diêm Vương; Diêm Vương ra lệnh cho ta tự về, sao lại mất công dẫn đi theo làm gì?" Đoạn chạy ngược lại. Hai con quỷ sợ, xuống giọng khuyên nhủ Tịch trở về. Tịch cố ý đi chậm chạp, đi vài bước lại nghỉ bên đường. Hai con quỷ nuốt hận, không dám nói gì nữa.平 (II)Tịch Phương Bình (II)

ước bán nhật chí nhất thôn

nhất môn bán tịch quỷ dẫn
便
dữ cộng tọa tịch tiện cứ môn

quắc nhị quỷ thừa bất bị

thôi nhập môn trung kinh định

tự thị thân sanh vi anh

nhi phẫn đề bất nhũ tam

nhật toại thương hồn diêu diêu bất

vong quán khẩu ước bôn sổ thập

hốt kiến bảo (14) lai

phan kích hoành lộ việt đạo tị
簿
chi nhân phạm lỗ bộ (15) vi

tiền sở chấp trập tống xa

tiền ngưỡng kiến xa trung nhất thiểu

niên phong nghi côi vấn

tịch:「 nhân?」 tịch

oan phẫn chánh sở xuất thả

ý thị tất cự quan hoặc đương

năng tác uy phúc nhân miễn tố

độc thống xa trung nhân mệnh thích
使
phược sử tùy xa hành

nga chí nhất xử quan phủ thập

viên nghênh yết đạo tả

xa trung nhân các hữu vấn tấn

nhi chỉ tịch vị nhất quan viết

:「 thử hạ phương nhân chánh

dục vãng tố nghi tức vi chi

phẫu quyết。」 tịch tuân chi tòng

giả thủy tri xa trung tức thượng
殿
đế điện hạ cửu vương sở chúc

tức nhị lang tịch thị nhị

lang tu khu đa nhiêm bất

loại thế gian sở truyền cửu vương

khứ tịch tòng nhị lang chí

nhất quan giải tắc phụ dữ

dương tính tịnh nha lệ câu tại

thiểu khoảnh hạm xa trung hữu

nhân xuất tắc minh vương cập quận

ti thành hoàng đương đường

đối khám tịch sở ngôn giai bất

vọng tam quan chiến lật trạng

nhược phục thử nhị lang viên bút

lập phán khoảnh chi truyền hạ

phán ngữ lệnh án trung nhân cộng

thị chi

phán vân:「 khám đắc minh

vương giả chức ưng vương tước

thân thụ đế ân tự ứng trinh

khiết suất thần liêu bất đương

tham mặc tốc quan báng nhi

nãi phồn anh khể kích đồ khoa

phẩm trật chi tôn dương ngận lang

tham cánh điếm nhân thần chi tiết

phủ xao trác trác nhập mộc

phụ tử chi cốt giai không

kình thôn ngư ngư thực

lâu nghĩ chi vi sanh khả mẫn
西
đương cúc tây giang (16) chi thủy

vi nhĩ tiên tràng tức thiêu đông

bích chi sàng thỉnh quân nhập úng (17)

thành hoàng quận ti vi

tiểu dân phụ mẫu chi quan ti

thượng đế ngưu dương chi mục tuy

tắc chức hạ liệt nhi tận

tụy giả bất từ chiết yêu tức

hoặc thế bức đại liêu nhi hữu

chí giả diệc ứng cường hạng nãi

thượng hạ ưng chí chi thủ

võng niệm phu dân bần thả

phi dương thư quái chi gian

canh bất hiềm hồ quỷ sấu duy

thụ tang nhi uổng pháp chân nhân

diện nhi thú tâm thị nghi dịch

tủy phạt mao tạm phạt minh tử

sở đương thoát hoán cách

nhưng lệnh thai sanh lệ dịch giả
便
tại quỷ tào tiện phi

nhân loại nghi công môn tu

hành thứ hoàn lạc nhục chi thân

đắc khổ hải sanh ba

ích tạo di thiên chi nghiệt phi

dương bạt hỗ cẩu kiểm sanh lục

nguyệt chi sương (18) huy đột khiếu hào

hổ uy đoạn cửu chi lộ

tứ dâm uy ư minh giới

hàm tri ngục lại vi tôn trợ

khốc ngược ư hôn quan cộng

đồ thị cụ đương ư pháp

tràng chi nội đóa tứ chi

canh hướng thang hoạch chi trung

lao cân cốt dương mỗ

phú nhi bất nhân giảo nhi đa

trá kim quang cái địa nhân
使殿
sử diêm ma điện thượng tận thị

âm mai đồng huân thiên

toại giáo uổng tử thành trung toàn

nhật nguyệt tinh do năng

dịch quỷ đại lực trực khả thông

thần nghi tịch dương thị chi gia

thưởng tịch sanh chi hiếu

tức áp phó đông nhạc thi hành

hựu vị tịch liêm:「 niệm

nhữ tử hiếu nghĩa nhữ tính lương

nọa khả tái tứ dương thọ tam
使
kỉ。」 nhân sử lưỡng nhân tống

chi quy

tịch nãi sao phán từ

đồ trung phụ tử cộng độc chi

chí gia tịch tiên

lệnh gia nhân khải quan thị phụ

cương thi do băng chi chung

nhật tiệm ôn nhi hoạt cập

tác sao từ tắc

tự thử gia nhật ích phong

tam niên gian lương ốc biến

nhi dương thị tử tôn vi

lâu các điền sản tận

vi tịch hữu nhân hoặc hữu

mãi điền giả dạ mộng thần

nhân sất chi viết:「 thử tịch

gia vật nhữ ô đắc hữu chi

!」 vị thâm tín

nhi chủng tác tắc chung niên thăng

đẩu sở hoạch ư thị phục

dục quy tịch tịch phụ cửu thập

tuế nhi tốt

dị sử thị viết:「 nhân

nhân ngôn tịnh thổ nhi bất tri

sanh tử cách thế ý niệm đô

thả bất tri sở

lai hựu ô tri sở

khứ nhi huống tử nhi hựu tử

sanh nhi phục sanh giả hồ

trung hiếu chí định vạn kiếp bất

di dị tai tịch sanh

!」
Khoảng nửa ngày, đến một xóm nọ, có một cửa hé mở, hai con quỷ dẫn Tịch cùng ngồi. Tịch liền ngồi ở bậc cửa. Hai con quỷ thừa dịp bất ngờ, đẩy Tịch vào trong cửa. Khi định thần nhìn lại thì mình đã hóa thành một đứa bé sơ sinh. Phẫn uất kêu khóc, ba ngày không bú rồi chết non. Hồn vất vưởng không quên Quán Khẩu. Đi được chừng mấy chục dặm, bỗng thấy lọng kích ngang đường. Tịch vì muốn tránh, vượt qua đường, nên phạm phải nghi trượng, bị lính đi trước ngựa bắt, trói đem giải lên trước xe. Ngẩng lên trông thấy trong xe có một người trẻ tuổi, dáng dấp khôi ngô tuấn tú. Người thiếu niên hỏi Tịch: "Ai đấy?" Tịch chính vì oan khuất chưa biết bày tỏ nơi đâu, nghĩ rằng đây là một viên quan to, có thể tác oai tác phúc, nên nói ra hết mọi điều oan ức khổ sở mà mình đã chịu đựng. Người trong xe ra lệnh cởi trói cho Tịch và sai cho đi theo xe. Một lúc sau đến một nơi, có cả hơn chục quan viên nghênh đón bên trái đường. Người trong xe hỏi thăm từng người. Xong chỉ Tịch và nói với một ông quan rằng: "Đây là một người dưới trần vừa muốn kêu nài, nên xét xử ngay lập tức."  Tịch hỏi người theo hầu mới biết người trong xe là Cửu Vương điện hạ của Thượng Đế, và người được dặn bảo chính là Nhị Lang. Tịch nhìn Nhị Lang, thân hình cao lớn, mặt mày râu ria rậm rạp, không giống như thế gian truyền tụng. Cửu Vương đi rồi, Tịch theo Nhị Lang đến một sở quan, chính là chỗ cha Tịch và lão họ Dương bị giam giữ. Chốc lát trong xe tù có tù nhân chui ra, thì là Diêm Vương cùng với Quận ti và Thành hoàng. Mọi lời thẩm vấn đối chất  đều không sai khác những lời Tịch đã khai. Ba quan run sợ, trông như chuột mắc bẫy. Nhị Lang cầm bút phán quyết. Một lát sau, bản án truyền xuống, cho mọi người trong vụ án xem. Quyết định như sau:

Xét rằng Diêm Vương, được phong tước vương, thụ ơn thượng đế. Lẽ ra phải giữ mình trong sạch để dẫn dắt thuộc quan, không được tham ô mà bị chê bai chỉ trích. Thế mà y nghi trượng nghênh ngang, chỉ khoe khoang cấp bậc cao sang; tham lam ác độc như giống cừu loài sói, làm nhơ nhuốc phẩm cách bề tôi. Búa đánh, dao chặt, cha con xương thịt còn chi. Cá lớn nuốt cá bé, cá ăn tôm;  đàn kiến nhỏ nhoi đáng xót. Phải vốc nước Tây giang đem mi ra rửa ruột; đem đốt nóng giường đông, cho ngươi vào hũ.
Xét rằng Thành hoàng, quận ti, là quan cha mẹ dân đen, chăn dắt bò dê cho Thượng đế. Tuy chức phận ở hàng dưới, (nhưng là) người tận tụy há chịu khom lưng; dù bị quan trên chèn ép, kẻ vững chí phải nên cứng cổ. Thế mà lại làm tay chân cho loài diều loài ó, quên nghĩ tới thân phận dân nghèo. Lại còn vênh váo thói khỉ vượn gian manh, chẳng hiềm làm loài quỷ đói. Chuyên ăn bòn đút lót làm điều trái phép, đúng là bầy mặt người dạ thú. Phải cho rút tủy thay lông, lột da đổi vỏ mà đi đầu thai kiếp khác.
Xét rằng mấy tên sai dịch, đã ở cùng lũ quỷ, đâu phải loài người. Cửa công nên gắng tu sửa, hòng mong trở lại kiếp người. Cớ sao biển khổ dậy sóng, gây nên oan nghiệt tày trời? Vênh vang ngang ngược, mặt chó (tạo điều oan khuất) khiến cho sương rơi tháng hạ. Náo loạn kêu gào, oai hổ cắt ngang đường lớn. Phóng túng dọa dẫm nơi âm phủ, ai ai đều biết cai tù đáng nể. Theo hùa giúp rập bọn quan tham tàn ác độc, mọi người cùng khiếp phường đồ tể. Đáng đưa chúng nó ra pháp trường chặt đứt chân tay; lại đem bỏ vào vạc sôi dầu bỏng, vớt ra chỉ còn gân với cốt.
Xét rằng lão họ Dương, giàu có nhưng không có lòng nhân; gian giảo nhiều mánh lới. Ánh vàng bạc rọi đất, khiến cho hết thảy điện đài ở cõi âm cũng phải lu mờ. Hơi đồng ngút trời, làm cho những người chết oan trong thành không còn thấy được mặt trời mặt trăng. Mùi tiền bạc tanh tưởi sai khiến được quỷ, sức mạnh của nó làm lay động tới cả bậc thần. Nên truyền lệnh tịch biên gia sản họ Dương, đem tưởng thưởng lòng chí hiếu của ông Tịch. Tức khắc giao phó cho thần núi Thái Sơn thi hành án kiện.

Lại nói với Tịch rằng: "Nghĩ nhà ngươi có lòng hiếu nghĩa, tính tình lương thiện, ban tuổi thọ ở dương gian thêm hai kỉ nữa (mỗi kỉ bằng mười hai năm)." Nhân thể cho sai dịch đưa hai người về làng. Tịch bèn chép lại bản án, trên đường về cha con cùng đọc. Tới nhà, Tịch sống lại trước tiên, bảo người nhà mở quan tài xem cha, xác cứng đờ vẫn còn lạnh giá, đợi suốt một ngày mới từ từ ấm lại và sống dậy. Khi muốn xem lại bản sao văn án thì không còn nữa. Từ đó, gia sản mỗi ngày một thêm giàu có; trong vòng ba năm, ruộng mầu đầy đồng, trong khi con cháu họ Dương càng ngày càng sa sút, nhà cửa vườn tược trở thành sở hữu của Tịch hết. Người trong làng có ai muốn mua ruộng đất nhà họ Dương, ban đêm nằm mộng thấy thần nhân hô hoán bảo rằng: "Đó là gia sản của Tịch, không lấy được đâu." Mới đầu không tin lắm, tới khi mua về cày cấy trồng trọt, suốt năm không thu hoạch được một thăng một đấu nào cả; do đó, phải bán lại cho Tịch. Cha Tịch hơn chín mươi tuổi mới chết.

Dị Sử Thị bàn rằng: "Ai ai cũng nói về Tịnh Độ, nhưng không biết thế giới người sống và người chết cách biệt nhau; những ý niệm mê muội, còn không biết từ đâu đến cũng chẳng biết đi về đâu; huống chi chuyện chết rồi lại chết, sinh rồi lại tái sinh. Một niềm trung hiếu vững vàng, muôn kiếp không dời đổi. Lạ lùng thay ông Tịch, thật là kì vĩ."