Sunday, 25 October 2015

Hương Ngọc 香玉 - Chú thích


(1) khách tục, Sa Sất Lị: nguyên văn câu thơ: Khủng quy Sa Trá Lợi . Trong "Liễu Thị truyện " của Hứa Nghiêu Tá (đời Đường) có chép: Hàn Dực và Liễu Thị thương yêu nhau, gặp thời loạn lạc, Liễu Thị bị tướng quân Phiên là Sa Trá Lợi cướp đoạt. Sau nhờ Ngu Hậu Hứa Tuấn cứu được Liễu Thị trở về đoàn tụ với Hàn Dực.
(2) không đôi,
Vô Song: nguyên văn câu thơ: Hà xứ mịch Vô Song? ? Trong "Vô Song truyện " của Nhân Tiết Điều 調 (đời Đường) có chép: Vô Song và Vương Tiên Khách được hứa hôn với nhau. Sau xảy ra biến loạn, Vô Song bị dâng vào cung. Vương Tiên Khách cầu cứu hiệp khách Cổ Áp Nha lập kế giải thoát được Vô Song.
(3) hồn hoa: nguyên văn: hoa yêu .
(4) thần hoa, ma hoa: nguyên văn: hoa chi thần , hoa chi quỷ 鬼.
(5) chau chan: nguyên văn: phủ ngưỡng .
(6) hàng bao lan chạm: nguyên văn: điêu lan hàng rào có chạm trổ (cho đẹp).
(7) thầy Khổng: tức Trọng Ni . Xem Luận Ngữ : "Đường lệ chi hoa, Thiên kì phản nhi; Khởi bất nhĩ tư? Thất thị viễn nhi." Tử viết: Vị chi tư dã, vị hà viễn chi hữu? , ; ? . :, ? (Tử hãn ) "Những đóa hoa trên cây đường lệ, nghiêng ngả, lung lay. Tôi há chẳng nhớ em sao? Ngặt nỗi tôi ở xa quá (không tới được)." Khổng Tử đọc bốn câu đó và bảo: "Như vậy chưa thật là tưởng nhớ, (nếu thật tưởng nhớ) thì có ngại gì xa?" (Nguyễn Hiến Lê dịch, Luận Ngữ, trang 167, Nxb Văn Học, 1995).
1 comment: